Krivični postupak

  • Početna
  • Veštačenja za potrebe sudova

Krivični postupak

Koji su najčešći slučajevi ekonomsko-finansijskog veštačenja u krivičnom postupku?

Kada su u pitanju krivični postupci u praksi se najčešće javljaju sledeći zahtevi za veštačenjem iz ekonomsko-finansijske oblasti:

poreske utaje kod poreza na prihod od samostalne delatnosti, poreza na dobit, PDV-a, poreza na imovinu, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje,
utvrđivanje iznosa nenamenski trošenih sredstava,
utvrđivanje iznosa zakonito stečenih prihoda fizičkih lica i dr.