Radni sporovi

  • Početna
  • Veštačenja za potrebe sudova

Radni sporovi

Koji su najčešći slučajevi ekonomsko-finansijskog veštačenja u radnim sporovima?

Kada je reč o radnim sporovima predmet veštačenja je naknada štete koja može nastati po jednom ili više različitih osnova iz radnog odnosa.

Najčešče je potrebno utvditi visinu štete koju je zaposleni pretrpeo usled manje obračunate i isplaćene:

osnovne zarade
dela zarade za radni učinak
uvećanja zarade: za prekovremeni rad, noćni rad, rad na neradne dane državnih i verskih praznika, minuli rad, rad u smenama, dežurstva, pripravnosti i dr.
naknade zarade: za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa, bolovanja, za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog
naknade troškova: za dolazak i odlazak sa rada, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i u inostranstvu, topli obrok, za regres za korišćenje godišnjeg odmora
drugih primanja: otpremnine, naknade troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade i solidarne pomoći; naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor
razlike u koeficijentu u slućaju nezakonitog premeštanja na drugo radno mesto sa manjim koeficijentom
naknade štete zbog neisplaćene zarade u slućaju nezakonitog otkaza
doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa propisima o obaveznom socijalnom osiguranju.