Parnični postupak

  • Početna
  • Veštačenja za potrebe sudova

Parnični postupak

Kada sud izvodi dokaz veštačenjem?

Sud će da izvede dokaz veštačenjem ako je radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže.

Šta sadrži rešenje suda kojim se određuje veštačenje?

Sud određuje veštačenje posebnim rešenjem koje sadrži: predmet spora, predmet veštačenja, rok za dostavljanje sudu nalaza i mišljenja u pisanom obliku, lično ime ili naziv lica kome je povereno veštačenje kao i podatke iz registra veštaka, podatke o iznosu predujma za veštačenje i nalog strankama za plaćanje predujma u određenom roku.

Koje su dužnosti veštaka prema zakonu o parničnom postupku?

Veštak je dužan da obavesti stranke o danu određenom za veštačenje, ako je njihovo prisustvo potrebno, da nalaz i mišljenje izradi u skladu sa pravilima struke objektivno i nepristrasno, da dostavi pisani nalaz i mišljenje sudu 15 dana pre ročišta. Rok za podnošenje sudu nalaza i mišljenja ne može da bude duži od 60 dana.

Šta mora da sadrži pisani nalaz veštaka?

Pisani nalaz veštaka mora da sadrži: obrazloženje sa navođenjem činjenica i dokaza na kojima je nalaz zasnovan i stručno mišljenje, podatke o tome gde i kada je izvršeno veštačenje, podatke o licima koja su prisustvovala veštačenju, odnosno o licima koja nisu prisustvovala, a uredno su pozvana i podatke o priloženim dokumentima.

Šta se dešava ukoliko veštak dostavi nalaz i mišljenje koji je nejasan ili nepotpun?

Ako veštak dostavi nalaz i mišljenje koji je nejasan, nepotpun ili protivrečan sam sebi, sud će da naloži veštaku da dopuni ili ispravi nalaz i mišljenje i odrediće rok za otklanjanje nedostataka, odnosno pozvaće veštaka da se izjasni na ročištu.

Koji su najčešći slučajevi ekonomsko-finansijskog veštačenja u parničnim sporovima?

U praksi se u parničnim postupcima najčešće javljaju sledeći zahtevi za veštačenjem iz ekonomsko-finansijske oblasti:

obračun različitih vrsta kamata
obračun revalorizacije
utvrđivanje iznosa potraživanja u dužničko-poverilačkim odnosima
procena tržišne vrednosti pokretne imovine
procena tržišne vrednosti zakupa nepokretnosti
utvrđivanje visine duga po osnovu bankarskih kredita
utvrđivanje visine materijalne štete i izmakle dobiti usled raskida ugovora
utvrđivanje visine pruženog izdržavanja za vreme trajanja Ugovora o doživotnom izdržavanju i dr.